Polityka Rodo

Klauzula informacyjna w procesie zatrudnienia.

–    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu, ul. Leśna 10, tel. 32 671 82 64  (centrala). W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu w osobie Pana Sebastiana Klicińskiego.

–    W Spółce nie wyznaczono Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

–    Może Pani/Pan skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email:   iodo@eeodlewnia.pl

–    Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym  w art. 22(1) §§ 1 i 2 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia tj. wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,  spełniając wymogi prawa dotyczące stosunku pracy, rozliczeń wynagrodzeń z zakresu obowiązującej  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  zgłaszania i rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, profilaktycznej opieki zdrowotnej / podstawa prawna: art. 22(1) §§ 1 i 2 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b  Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)/; w ramach spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych /podstawa prawna: art. 22(1) § 2 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),

–    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa powyżej w art. 22(1) §§ 1 i 2,  jest dobrowolne, jednak niezbędnie konieczne  do realizacji procesu zatrudnienia,

–    Informujemy, iż przekazanie  innych danych, niż określone w art. 22(1) §§ 1 i 2 KP  może nastąpić jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa lub za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika –  jest dobrowolne i nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania –  będzie uwzględniane tylko wtedy  gdy będzie to dla kandydata do zatrudnienia lub pracownika  korzystne, nie może też stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę,

–    Pani/Pana dane, o których mowa powyżej,  zbierane w celu realizacji procesu zatrudnienia będą przetwarzane przez cały okres zatrudnienia oraz przez  kolejny okres – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa-aktualnie przez kolejne 50 lat od ustania stosunku pracy,

–    Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Personalno-Organizacyjnego, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu,  Poradnia Medycyny Pracy, Zarząd Spółki, ZUS, Urząd Skarbowy oraz inne instytucje  i urzędy administracji państwowej, które udokumentują na mocy odpowiednich przepisów prawa możliwość ich przetwarzania.

–    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

–    Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,

–    Przysługuje Pani/Panu  także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,

–    Pani/Pana dane będą przetwarzane  ręcznie oraz w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy  i  kontynuacji procesu zatrudnienia, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

————————-

Klauzula   informacyjna  w  procesie  rekrutacji.

 

–    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu, ul. Leśna 10, tel. 32 671 82 64  (centrala).
W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu w osobie Pana Sebastiana Klicińskiego.

–    W Spółce nie wyznaczono Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

–    Może Pani/Pan skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email:   iodo@eeodlewnia.pl

–    Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym  w art. 22(1) § 1Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu:
a)    realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych / podstawa prawna: art. 22(1) § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),
b)    w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane także:
I.    w zakresie wizerunku – podstawa prawna: art. 22(2 ) § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),
II.    dla potrzeb przyszłych rekrutacji – podstawa prawna: art. 22(2 ) § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),

–    Jeżeli wyrazi Pani / Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób, poprzez napisanie emaila na adres:  rekrutacja@eeodlewnia.pl.

–    Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ( nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia),

–    Dane dobrowolne, o których mowa w lit. a)  i b) i) zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia  a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe  rekrutacje – lit. ii)  powyżej przez okres 1 roku,

–    Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Personalno-Organizacyjnego, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji, Poradnia Medycyny Pracy,

–    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

–    Ma Pani/Pan prawo do żądania  od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,

–    Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie kontaktując się na adres podany powyżej, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

–    Przysługuje Pani/Panu  także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,

–    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

————————-

Klauzula informacyjna dla klientów i współpracowników EE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, ul. Leśna 10, tel. +48 32 671 82 00 (centrala), e-mail: iodo@eeodlewnia.pl. W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu w osobie Pana Sebastiana Klicińskiego.
2.    W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.    Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
4.    Podstawą prawna przetwarzaniadanych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
5.    Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych – tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe, pomoc prawna. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółka i tylko zgodnie z jej poleceniami.
7.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Klientami i Współpracownikami.

————————-

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych  EE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, ul. Leśna 10, tel. +48 32 671 82 00 (centrala), e-mail: iodo@eeodlewnia.pl. W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu w osobie Pana Sebastiana Klicińskiego.
2.    W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.    Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
4.    Podstawą prawna przetwarzaniadanych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.Jeżeli wskutek współpracy Spółka zmuszona będzie do przetwarzania Pani/Pana wrażliwych danych, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takichjak dokumentacja obowiązków z zakresu BHP itp. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.
5.    Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych- tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od odpowiednio zawarcia, wykonanialub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy, prawnicy lub dostawcy systemów informatycznych) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono koniecznedla zawarciai realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Panem/Panią.

————————-

 

Klauzula informacyjna dla celów marketingowych

 

Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 10, mail: iodo@eeodlewnia.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich przenoszenia, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Ponadto przysługuje Pani Panu sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie  to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Pana/Pani osoby, zostaną Pani/Panu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę.