Regulamin Sklepu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I INFORMACJE

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.eeodlewnia.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem”, jest firma Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna (w dalszej części zwana „ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA”) z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul. Leśna 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000077152, o kapitale zakładowym 20.798.000 PLN opłacony w całości, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 649-000-08-83, REGON 272440739.
 2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta Sklepu, w dalszej części zwanym „BOK”, odpowiada ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA. Kontakt z BOK można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem bok@eeodlewnia.pl lub telefonicznie pod nr + 48 32 6718250, fax +48 32 6718450.
 3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet towarów oferowanych przez ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA Szczegółowy opis głównych cech oferowanych towarów oraz ich ceny znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w zakładkach dotyczących danych towarów.
 4. Warunkiem składania zamówień w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego na stronie internetowej Sklepu), wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków, w tym niniejszego regulaminu.
 5. Każde kolejne wejście do Sklepu, z zachowaniem przysługujących Klientowi praw do składania zamówień, wymaga podania loginu i hasła Klienta, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

 

2. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wraz z zarejestrowaniem się do Sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym (jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i/lub adres dostawy, numer telefonu, ewentualnie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  i żądania wystawienia faktury NIP i nazwy firmy, jak i login Klienta).
 2. Administratorem danych osobowych jest ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA (dalej także Administrator”). Dane osobowe są przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Administratora i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym regulacjami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016r., L nr 119/1), zwanego dalej „RODO”.
 3. Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę. Administrator  na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie  w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników   i współpracowników.
 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów  przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty technicznie realizujące niektóre zamówione usługi jak  firma obsługująca przesyłki kurierskie.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 10. Składanie zamówień:

10.1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale wymagane w celu rejestracji Klienta  i dokonywania przez niego zakupów za pośrednictwem Sklepu (przyjęcia i obsługi zamówienia), a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości dokonywania zakupów. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne, tj. są niezbędne   by do zamówionego towaru dołączyć fakturę, ale ich niepodanie nie uniemożliwia zakupów.

10.2. Dane osobowe są przetwarzane:

10.2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

10.2.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

10.2.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klienta, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

10.2.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 1. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych własnych produktów i usług , które mogą polegać na:

– kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

– prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane  są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją  w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

– w formie pisemnej na adres ODLEWNA ZAWIERCIE Spółka Akcyjna

– drogą e-mailową na adres: bok@eeodlewnia.pl.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.) i z jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie   z określonej usługi, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email itp.);

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci   się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym  na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

3. PROCEDURA SKŁADANIA, WERYFIKACJI I OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele  i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu oraz wysłanie go do BOK.
 3. Klient zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail, a w przypadku braku e-mail numeru telefonu do kontaktów.
 4. Po weryfikacji formularza zamówienia BOK wysyła do Klienta e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia oraz specyfikację zamówienia, a dodatkowo także pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy (dotyczy Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, dalej także Konsumenci).
 5. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących nadesłanych zamówień, zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo  do nie realizowania zamówienia i odrzucenia go. O zaistniałej sytuacji BOK niezwłocznie powiadomi drogą e-mailową Klienta. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia BOK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia jednocześnie o zaistniałej sytuacji powiadamiając Klienta(powyższe nie dotyczy jednak umów zawieranych z Konsumentami, w takich przypadkach będą oni mogli od umowy odstąpić). Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności niektórych towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i w terminie 3 dni podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie uważa się za anulowane.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze, w których nie uzupełniono bądź nie poprawiono braków stosownie do wymagań Sklepu, nie będą rozpatrywane.

 

4. DOSTAWA TOWARÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przy składaniu zamówienia.
 2. Zamówione towary są dostarczane pod adres wysyłki wskazany w formularzu zamówień.
 3. Realizacja zamówień (obejmująca wysyłkę zamówionych towarów) odbywać się będzie dwa razy w tygodniu, we wtorki  i w czwartki.
 4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Twoje konto” na stronie sklepu po zalogowaniu się Użytkownika.
 5. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zobowiązuje się do realizowania zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia zamówienia,  a w przypadku płatności przelewem bankowym – od zaksięgowania na koncie dokonanej wpłaty.
 6. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta, a ich wysokość jest uzależniona od charakteru, ciężaru oraz wartości zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego paragrafu. Koszty konkretnej przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia w trakcie wypełnienia formularza zamówienia. Klient wypełniając formularz zamówienia jest informowany o kosztach przesyłki   i potwierdzając zamówienie wyraża także zgodę na koszt przesyłki wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Zamówienia o wartości powyżej 500 PLN brutto dostarczane są na koszt ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA
 8. Rozliczenie dokonywanych transakcji może być realizowane w następujący sposób:
 9. a) za pobraniem- w przypadku, gdy wybraną przez Klienta formą płatności jest płatność za pobraniem, pieniądze za zakupiony towar, po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi firmy kurierskiej.
 10. b) przelewem bankowym z góry- płatność przelewem na rachunek ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA odbywa się na podstawie przesłanego do Klienta   e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz podaniem danych do wykonania przelewu. Po zaksięgowaniu na koncie ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA dokonanej wpłaty, Sklep wysyła zamówiony towar do Klienta zgodnie z pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak płatności w tym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z zamówienia. W takiej sytuacji zamówienie może zostać anulowane bez dodatkowego informowania o tym fakcie Klienta (brak obowiązku informacyjnego nie dotyczy jednak umów zawieranych z Konsumentami).
 11. W przypadku przedsiębiorców stale współpracujących z ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA istnieje możliwość zapłaty z odroczonym 14 dniowym lub innym indywidualnie uzgodnionym terminem płatności. Do momentu całkowitej zapłaty faktury towar pozostaje własnością firmy ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

(sprzedawcy). W przypadku zwłoki w zapłacie Klient zapłaci ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA odsetki ustawowe.

 1. Formalności związane z odbiorem zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy kurierskiej.
 2. Przy odbiorze paczki kurierskiej należy ją otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać z kurierem protokół szkodowy, którego druk posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.
 3. Wszelkie proponowane ze strony Klienta zmiany dotyczące sposobu dostawy, w szczególności odbiór osobisty w siedzibie ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA, wymagają pisemnego zgłoszenia do BOK oraz potwierdzenia przez BOK.

 

5. REKLAMACJA I PRAWO ODSTĄPIENIA

 

 1. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA jest zobowiązana dostarczyć towary wolne od wad.
 2. Wszystkie nowe zakupione i dostarczone towary są objęte rękojmią ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA, której czas trwania i warunki zgodne są z przepisami odpowiednio Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej   jest dowód zakupu, który Klient otrzymuje wraz z towarem. Zdanie poprzednie nie dotyczy umów zawieranych przez ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA  z Konsumentami.
 3. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem lub faksem) do BOK.
 4. Reklamacje należy kierować  do ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA przy ul. Leśnej 10, 42-400 Zawiercie.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z terminami przewidzianymi  w Kodeksie Cywilnym lub ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia protokołu szkodowego na druku firmy kurierskiej. Protokół musi zostać czytelnie podpisany przez kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru po tym jak kurier już odjedzie, Klient ma prawo, zgodnie z prawem transportowym, skontaktować się z firmą kurierską i poprosić  o ponowny przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sporządzenia i doręczenia ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA protokołu. Zdanie poprzednie nie dotyczy Konsumentów. Konsumenci, jeżeli sporządzili protokół, powinni załączyć go do zgłaszanej reklamacji, brak jej załączenia nie wpływa jednak na skuteczność jej zgłoszenia.
 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej z ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA za pośrednictwem Sklepu umowy w terminie 14 dni od daty  objęcia w posiadanie zamówionego towaru przez Konsumenta lub inną wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie  o odstąpieniu w formie jednoznacznego oświadczenia (pocztą na adres ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu, pocztą elektroniczną na wskazany  w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu adres emaila ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

lub faksem na numer wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1   do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z podanego wzoru oświadczenia o odstąpieniu nie jest obowiązkowe. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionych towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać lub przekazać ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zamówione towary, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zamówione towary przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych towarów ponosi Konsument. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające  z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania zamówionych towarów.

 1. Konsument może przesłać do ODLEWNI ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA oświadczenie o odstąpieniu wraz ze zwracanym towarem, z zachowaniem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Uprasza się o poinformowanie BOK telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zamiarze zwrotu Towaru przed dokonaniem zwrotu. W przypadku Klientów  nie będących Konsumentami nie mają zastosowania postanowienia ust. 7 niniejszego Regulaminu

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku z wycofaniem poszczególnych towarów z produkcji lub ich chwilowym brakiem, ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży co nie ma wpływu na ważność zawartych dotychczas umów. Postanowienia tego nie stosuje się do umów zawieranych z Konsumentami.
 3. Sklep wystawia dokumenty sprzedaży tylko w formie faktury VAT. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane   w formularzu rejestracyjnym należy poinformować BOK. Adnotacji takiej należy dokonać wypełniając pole Uwagi w formularzu zamówienia.
 4. Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili rejestracji. Zastosowanie innych umów jest niedopuszczalne nawet w przypadku przesłania ich przez Klienta wraz z zamówieniem.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności  w przypadku zmian zasad sprzedaży lub zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ODLEWNIĘ ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA na stronie internetowej Sklepu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu, a w przypadku umów zawieranych  z Konsumentami – w terminie 14 dni po przesłaniu informacji na indywidualne adresy e-mail Konsumentów oraz po ujawnieniu tych informacji na indywidualnych kontach Konsumentów założonych na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Klient jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu i powiadomić o tym fakcie BOK w celu usunięcia konta Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat: ODLEWNIA ZAWIERCIE Spółka Akcyjna ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie, adres e-mail: bok@eeodlewnia.pl, tel. + 48 32 6718433, faks +48 32 6718450.

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………..

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów) i data

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić